یکی از انواع این هورمون های ریشه زایی که مناسب جهت قلمه زنی انواع گیاهان است

جستجو نتیجه ای نداشت!