یا ابتدا در آب ریشه دار کرد و سپس به بستر اصلی کشت انتقال داد

جستجو نتیجه ای نداشت!