گاهی بر حسب نوع گیاه جز به کمک هورمون های ریشه زایی یا Rooting hormones قلمه زنی امکان پذیر نخواهد

جستجو نتیجه ای نداشت!