کف و سقف نصب گردد باعث بازتاب همه جانبه نور تولید شده توسط لامپ های رشد گیاه خواهد شد

جستجو نتیجه ای نداشت!