پارچه رفلکتور در اتاق رشد می تواند بین 30 تا 50 بر روی رشد گیاهان و نرخ تولید و بهروری کشت

جستجو نتیجه ای نداشت!