همچنین کیفیت بهتر و قویتر ریشه خواهد شد استفاده از هومون ریشه زایی Rooting hormones

جستجو نتیجه ای نداشت!