همانطور که میدانید افزایش تنفس ریشه باعث سالم ماندن و افزایش گسترش ریشه در بستر خاک خواهد شد

جستجو نتیجه ای نداشت!