هرچقدر سطح جداره ها نور بیشتری جذب کند نرخ تبدیل انرژی نور به گرما بیشتر خواهد بود

جستجو نتیجه ای نداشت!