نور و رطوبت و دما مطلوب وجود دارد شرایط بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر قارچ ها و باکتری ها ایجاد

جستجو نتیجه ای نداشت!