مقادیر اضافی آب از طریق جداره و کف گلدان خارج شده و میتوان گفت در بین گلدان های پارچه ای

جستجو نتیجه ای نداشت!