مسئول تحریک تقسیم سلولی و شروع رشد ریشه و جزء فعال این هورمون ریشه زایی می باشد

جستجو نتیجه ای نداشت!