لزوم استفاده از پنکه های کوچک در اتاق رشد گیاه

لزوم استفاده از پنکه های کوچک در اتاق رشد گیاه

/post-140

پنکه های کوچک در اتاق رشد گیاه حکم سیستم های کوچک برای تازه سازی هوا را دارند. هوای گلخانه به علت فتوسنتز گیاهان و رطوبت همیشگی خاک گیاهان هوایی مرطوب و گرم است.  بنابراین باید فکری به حال خنک کردن هوا نمود. اینجاست که پنکه های کوچک به داد اتاق رشد گیاه خواهند رسید.