قلمه را بعد از جداسازی از گیاه مادر می توان مستقیما در بستر کشت قرار داد

جستجو نتیجه ای نداشت!