قطعا مشاهده کرده اید که حجم زیادی از ریشه در قسمت جداره های گلدان و قسمت انتهایی گلدان

جستجو نتیجه ای نداشت!