زیرا این گلدان ها کلیه پارامتر های مطلوب برای رشد ریشه در بستر خاک را دارا می باشد

جستجو نتیجه ای نداشت!