ریشه برای توسعه یافتن در خاک و رشد کردن نیازمند اکسیژن و تنفس است

جستجو نتیجه ای نداشت!