روش قلمه زنی cutting است که به روش غیر جنسی معروف است

جستجو نتیجه ای نداشت!