دیگر اسامی گل یاس رازقی

پرورش گل یاس رازقی در خانه

/yas-razeghi

معروف بودن یاس رازقی بیشتر به خاطر شکوفه های سفید چهار پر ، ستاره ای شکل آن است که در قسمت های سرشاخه گیاه به وجود می آیند و در ساعات اولیه شکوفایی از عطر بسیار بالایی برخوردار هستند به گونه ای که شکفته شدن تعداد کمی از غنچه ها برای خوش بو شدن کل فضای منزل کافی است .میزان عطر غنچه های باز شده در هوای خنک تا هشت ساعت پایداری دارد و پس از سپری شدن عمر گل های شکفته شده، گل از رنگ سفید به رنگ قهوه ای درآمده و ریزش میکند.