در گلدان های پلاستیکی و سفالی بخشی از آن توسط سطح خاک و بخشی از آن از سوراخ های زه کشی

جستجو نتیجه ای نداشت!