در صورت عدم نیاز به آن ها میتوان خاک آن را تخلیه و آن را تا کرده و انبار کرد

جستجو نتیجه ای نداشت!