در حالت کلی گیاهانی است که دارای ریشه افشان و کم عمق هستند این گلدان به صورت استوانه ای

جستجو نتیجه ای نداشت!