جنس این هیت سینک عمدتا آلومینیومی انتخاب می شود که موجب انتقال گرمای بیشتر می شود

جستجو نتیجه ای نداشت!