جریان یافتن هوا به ساختار خاک و اکسیژن رسانی به جهت تنفس ریشه را تسهیل می کند

جستجو نتیجه ای نداشت!