تکثیر گیاهان به دو روش صورت می گیرد یکی کاشت گیاه از طریق بذر که به روش جنسی معروف است

جستجو نتیجه ای نداشت!