تجزیه پذیر نبوده و به مرور زمان و در اثر استفاده دچار فرسایش نمی شود

جستجو نتیجه ای نداشت!