تا 70 درصد نور خروجی اولیه دارد که نسبت به سایر لامپ های رشد گیاه بسیار اقتصادی تر می باشد

جستجو نتیجه ای نداشت!