به طور کلی کشت در گلخانه ها یا در بستر خاک و یا در بستر های مخصوص از جمله بستر کشت هیدروپونیک

جستجو نتیجه ای نداشت!