به طبع آن رشد رویشی گیاه تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش پیدا میکند

جستجو نتیجه ای نداشت!