به شکل استوانه ای با شعاع قائده 30 سانتی متر و ارتفاع35 سانتی متر تولید شده است

جستجو نتیجه ای نداشت!