به سبب بافت متخلخل و فیبر مانند پشم سنگ آب و مواد غذایی را به خوبی در خود جذب کرده و اطراف ریشه

جستجو نتیجه ای نداشت!