بسته به درصد بازگشت نور اتلافی توسط پارچه رفلکتور این میزان می تواند بین 60 تا 98 درصد باشد

جستجو نتیجه ای نداشت!