برای کاهش این گرمای تولید شده یک هیت سینک heat sink در پشت این لامپ ها در نظر گرفته می شود

جستجو نتیجه ای نداشت!