بدین معنی که شدت روشنایی از منبع نور به طور یکنواخت در سطح یک مترمربع را می سنجد و به صورت کیفی

جستجو نتیجه ای نداشت!