با اتصالات پارچه چسبی به بدنه متصل شده است

جستجو نتیجه ای نداشت!