باعث توسعه ریشه در گیاه می شود را در اختیار قلمه قرار می دهد و باعث رشد سریعتر ریشه

جستجو نتیجه ای نداشت!