این ژل قلمه زنی از سال 1988 با تکثیر میلیاردها کلون با موفقیت ریشه زایی کرده است

جستجو نتیجه ای نداشت!