این فراورده به صورت مصنوعی هورمون اکسین را که به صورت طبیعی در برخی گیاه وجود دارد

جستجو نتیجه ای نداشت!