اورجینال

ویژگی های کود ادونس Bud Ignitor

/bud-ignitor545

در دوره گلدهی گیاهان به پتاسیم، نیتروژن و فسفر کافی نیاز دارند. در دو هفته اول شروع گلدهی گیاه به میزان حداکثر این مواد اساسی نیاز دارد. با مصرف آنها شکوفایی کامل ممکن می شود. امّا اگر این زمان بگذرد، دوره گلدهی با افت قابل توجه ای رو به می شود. در این زمان است که با استفاده از Bud Ignitor می توان چرخه شکوفایی را به کمال خود رساند. خرید کود ادونس مدل باد ایگنیتور کمک می کند تا گیاه شما دوره گلدهی را با موفقیت سپری کرده و برداشت حداکثری داشته باشید.