انواع لامپ رشد گیاه استاندارد

انتخاب لامپ رشد گیاه مناسب

/growlight114

لامپ های رشد گیاه برای گیاهان در اتاق های کشت گیاه و آپارتمان ها این امکان را فراهم میکند تا انواع مختلف گیاه را در هر شرایط آب و هوایی در هر زمان از سال پرورش دهید. لامپ های رشد گیاه به عنوان جایگزین مناسب برای نور طبیعی خورشید و تحریک فتوسنتز و ارائه ی طیف رنگ مناسب در محل رشد و شکوفایی گیاه طراحی شده اند.