اما در مقیاس زمانی و کار در دمای مطلوب طول عمری در حدود 50000 ساعت

جستجو نتیجه ای نداشت!