از پوشش لنز برای پخش نور استفاده شده است که دارای معایبی چون هدر رفت نور می باشد

جستجو نتیجه ای نداشت!