در ابتدا تعریفی از پی اچ خاک یا آب خواهیم داشت. پی اچ به میزان اسیدی یا بازی بودن خاک/ آب اشاره دارد. محدود تغییرات آن میان صفر تا 14 است. هر چقدر به عدد صفر نزدیک تر شود میزان اسیدی بودن خاک/ آب بیشتر و هر چقدر پی اچ به 14 نزدیک شود شدت قلیایی بودن آن افزایش می یابد. عدد 7 نشانگر خنثی بودن کامل محیط است.
محدود pH خاک مناسب برای گیاهان
اکثر گیاهان در محدود پی اچ 5.8 تا 7.5 رشد خوبی را از خود نشان می دهند. برخی گیاهان نیز حساس تر بوده و در محدوده کمتری از میزان گفته شده می توانند رشد بهتری از خود نشان دهند. این مسئله در مورد آب نیز بسیار مهم خواهد بود. چرا که میزان اسیدی یا قلیایی بودن آب باعث میشود تا برخی مواد معدنی به گیاه نرسد و نتواند به خوبی رشد کرد. پس بهترین پی اچ آب و خاک برای گیاهان در این محدوده خواهد بود. برای مثال نعنا، هویج، گل کلم، خیار، سیر در محدود پی اچ پنج تا هفت و نیم رشد بهتری خواهند داشت. اگر میزان pH خاک بیشتر از هفت و نیم باشد باید با روش های مناسب آن را کاهش داد. در ادامه مختصر نحوه کاهش آن را توضیح خواهیم داد.


برای گیاهان گلده میزان پی اچ خاک اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای نمونه گل های ادریسی در صورتی شکوفه های صورتی می دهند که گیاه از خاک آلومینیوم جذب نکند و برعکس گل های آبی این گیاه در صورت جذب آلومینیوم دیده خواهند شد. همان طور که در ابتدا مطرح کردیم از تاثیرات غیر مستقیم غلظت یون های H مثبت و OH منفی (که پی اچ را تعیین می کنند)، سمیت آلومینیوم است.
نحوه اندازه گیری و کاهش پی اچ  
برای اندازه گیری pH خاک و آب می توانید از پی اچ متر استفاده کنید. این دستگاه به راحتی عدد دقیق پی اچ را نشان خواهد داد. اگر زمین کشاورزی بزرگی دارید، از چند بخش مختلف از زمین خود نمونه برداری کنید. هر سه سال یک بار میزان پی اچ خاک را اندازه گیری نمایید یا مقداری از آن را به اداره کشاورزی نزدیک خود دهید تا براساس نمونه ها pH خاک اندازه گیری شود.
برای کاهش میزان پی اچ خاک می توانید مواد ارگانیک یا کود ارگانیک اضافه کنی. هنگامی که مواد ارگانیک تجزیه می شوند میزان اسیدی بودن خاک کاهش خواهید یافت. همچنین استفاده کردن از گوگرد نیز می تواند روش خوبی باشد. گوگرد نسبت به سولفات آلومینیوم و سولفات آهن ارزان تر است منتها زمان بیشتری برای ایجاد باکتری لازم خاک را دارد.