از آنجایی که لامپ رشد گیاه، امواج نوری از خود متصاعد می کند، ممکن است باعث برخی تصورات غلط در بین عامه مردم مبنی بر تهدید آمیز بودن این نور برای سلامتی شود. برای اینکه این قضیه را به شکلی علمی بشکافیم و توجیه منطقی برای عدم آسیب رسان بودن لامپ رشد گیاه بیاوریم بایستی توضیحاتی در مورد طول موج منتشر شده از آن بدهیم.
طول موج مورد نیاز برای انواع گیاهان جهت رشد و نمو، طول موجی در حدود 380 تا 840 نانومتر می باشد که لامپ رشد گیاه نیز این طول موج را منتشر می سازد. در این بازه از طیف نوری، اشعه ماورای بنفش هیچ جایگاهی ندارد چرا که طول موج این اشعه حدود 10 تا 400 نانومتر می باشد. بنابراین نور لامپ رشد گیاه به هیچ عنوان برای انسان ها و حیوانات آسیب رسان نیست.